Velkommen til tro og tvil. Dette nettstedet har artikler og kommentarer som kretser seg rundt de mer eksistensielle spørsmål. Hvem er vi. Hvor er vi på vei hen. Hva med Gud eller guder? Og døden. Siden opplevde datainnbrudd våren 2022 og holder på gjennoppbygges etter at mye artikler er gått tapt. Men annenhver uke vil det komme nye artikler ut på nettsiden. De er delt i flere kategorier. For de som savner astronomiseksjonen så er den flyttet ut på egen nettside med www.kosmologi.no.

Kort om tro og tvil er ganske selvforklarende. Dette er litt kortere tekster som kan ta for seg hvem vi er og tanker rundt tro og tvil.

Døden går både konkret inn på hva som skjer når vi dør og hvordan kroppen nedbrytes etterpå. Den har også med betraktninger rundt å møte noen i sorg og rundt menneskers tanker rundt et mulig liv etter døden. Dette er seksjonen for å finne fakta og tips. Men også hvor en kan spørre de vanskelige spørsmåla som gjerne er litt tabu.

Apologetikk er en seksjon som retter seg mer mot olk som søker argument for en gudstro. Her berøres alt fra Davincikoden til klassiske gudsbevis.

Liv og teologi er også mer rettet mot folk som tror på Gud. Den tar for seg noen sentrale kristne tema slik som hva er den treenige Gud. Men den har også innlegg som mer inviterer til teologisk debatt.

Religionshistorie beskriver forskjellige levende og døde religioner og forsøker gi innblikk i tro og liv i forskjellige kulturer.

Siden nettstedet bygges opp fra skratsj igjen nå er det bare å komme med innspill på hva vi bør prioritere av tema og spørsmål. Ting som etterspørres blir prioritert jobbet med.